Fri rettshjelpsøkers bruttoinntekt på årsbasis beregnes fra det tidspunktet oppdraget blir påbegynt

Skrevet av domstolene 28. april 2017 - 12:00

Saken gjelder begjæring om fri sakførsel i sak etter barneloven.

A og B har tidligere vært samboere i en kort periode. Sammen har de sønnen C, som er bosatt hos B.

A anla søksmål ved stevning til Hedmarken tingrett den 23. januar 2017 med påstand om at C skulle ha fast bosted «bestemt etter rettens skjønn», og samvær fastsatt etter rettens skjønn med den av foreldrene barna ikke skulle ha fast bosted hos.

Senere søknad om fri sakførsel skal vurderes etter vilkår gjeldende på det tidspunktet stevningen ble inngitt

Skrevet av domstolene 20. mars 2017 - 12:00

Saken gjelder anke over avslag på søknad om fri sakførsel.

Saken bakgrunn

A innga stevning til Bergen tingrett 13. desember 2016 med krav mot hennes tidligere samboer, B, om utbetaling av ideell andel av nettoverdien av deres sameieeiendom.

På vegne av A, søkte advokat Kai-Inge Gavle 24. januar 2017 om fri sakførsel. Ved beslutning 26. januar 2017 avslo Bergen tingrett søknaden med følgende begrunnelse:

Prosessfullmektig har ikke krav på utbetaling av salær etter at bevilling om fri sakførsel er trukket tilbake

Skrevet av domstolene 21. juli 2016 - 16:00

Saken gjelder avslag på krav om utbetaling av salærkrav etter at bevilling om fri sakførsel er trukket tilbake.

A gikk til sak mot Hotel X AS etter at hun ble avskjediget fra sin stilling som romvertinne. I tilknytning til søksmålet søkte advokat Per Danielsen som prosessfullmektig for A om betinget fri sakførsel. Som vedlegg til søknaden fulgte egenerklæring fra A samt selvangivelser for 2014 og de siste lønnsslippene fra arbeidsgiver.

Usikre formuesposter skal ikke medtas ved beregning av formuesgrensen for fri rettshjelp

Skrevet av domstolene 28. januar 2016 - 16:00

A har vært gift med B. De to, som nå har søkt separasjon, har fire felles barn. A fremmet 16. oktober 2015 begjæring om midlertidig avgjørelse for Oslo tingrett, hvor hun prinsipalt nedla påstand om at ett av barna - sønnen C - skulle ha fast bosted hos henne frem til rettskraftig dom eller avtale, og at B skulle ha samvær fastsatt etter rettens skjønn. I sitt tilsvar nedla B påstand om at C skulle ha fast bosted hos ham og samvær med A fastsatt etter rettens skjønn. I rettsmøtet 11. november 2015 inngikk partene rettsforlik som gjaldt foreldreansvar, bosted og samvær.

Fri sakførsel som innvilges betinget av at søker ikke blir tilkjent sakskostnader fra motparten utløper 3 måneder etter avsluttet prosessoppdrag i innvilgende instans

Skrevet av domstolene 20. oktober 2015 - 16:00

Saken gjelder anke over tingrettens avslag på krav om salær.

På vegne av A tok advokat Jørund Halden Aarrestad ut søksmål for Asker og Bærum tingrett 27. februar 2013. Saksøkt var If Skadeforsikring. Etter begjæring ble A 3. april 2013 innvilget betinget fri sakførsel av Asker og Bærum tingrett. Advokat Aarrestad ble samtidig oppnevnt som hans prosessfullmektig.

Fri sakførsel kan ikke avslås som urimelig med grunnlag i tvil om de økonomiske vilkår reelt sett er oppfylt

Skrevet av domstolene 10. april 2014 - 16:00

Saken gjelder anke over beslutning om avslag på fri sakførsel.

A søkte 25. februar 2014 om fri sakførsel i sak om fast bosted og samvær etter barneloven. Follo tingrett, ved forberedende dommer, avslo 14. mars 2014 søknaden.

A har rettidig anket beslutningen. Det er sammenfatningsvis anført at det er feil rettsanvendelse fra tingrettens side å nekte fri sakførsel med hjemmel i rettshjelploven § 16 siste ledd, og at ankende part fyller de økonomiske vilkårene for å innvilges fri sakførsel etter § 16 andre ledd. Det er nedlagt slik påstand:

Bevilling til fri sakførsel gjelder (som hovedregel) fra og med stevning eller tilsvar

Skrevet av domstolene 3. mars 2014 - 16:00

Tingrettens avslag på søknad om fri rettshjelp ble opphevet på grunn av feil forståelse av salærforskriften § 3.
Samtidig med stevning ble det varslet om søknad om fri sakførsel. Søknaden kom ca 6 uker senere etter at parten hadde byttet prosesfullmektig.
§ 3 første ledd kan ikke forstås slik at den er til hinder for å dekke arbeid før bevilling blir gitt. Hovedregelen om at oppnevningen gjelder arbeid fra stevning eller tilsvar må gjelde.

Ved oppløsning av samboerforhold er økonomiske problemstillinger prioritert for fri rettshjelp tilsvarende som ved oppløsning av ekteskap

Skrevet av domstolene 23. januar 2014 - 16:00

Høyestretts ankeutvalg uttalte at rettshjelploven § 11 andre ledd nr. 2 gir hjemmel for å innvilge fri sakførsel i sak som gjelder krav mot tidligere samboer om godtgjørelse for bruken av søkerens andel av tidligere felles bolig etter samlivsbruddet, forutsatt at vilkårene i rettshjelpsloven § 16 fjerde ledd er oppfylt.

Offentlige salærsats kommer til anvendelse kun for del av advokatarbeide som kreves dekket av det offentlige

Skrevet av domstolene 14. juni 2011 - 16:00

Oslo tingrett innvilget fri sakførsel med virkning for saksomkostninger overskytende dekning under rettshjelpforsikring, men avslo senere å dekke salærkrav som oversteg forsikringssummen fordi det var benyttet høyere timepris enn offentlig salærsats ovenfor forsikringsselskapet. Høyesteretts ankeutvalg opphevet kjennelse som forkastet anke over tingrettens beslutning. Bevilling til delvis fri sakførsel for advokatutgifter som overstiger rettshjelpsforsikring krever ikke at de totale advokatutgiftene beregnes etter den offentlige salærsats.

Sakskostnader må kunne forutsettes å ville bli unormalt høye, for sakstypen, for å kunne dispensere for inntektsgrense for fri sakførsel med mer enn kr 20 000

Skrevet av domstolene 4. april 2011 - 16:00

Far som var saksøker i barnefordelingssak søkte fri sakførsel, og om dispensasjon fra inntektsgrensen for fri rettshjelp. Han hadde årlig trygdeinntekt med kr 24.000 høyere enn grensen, og dermed kr 4 000 mer enn øvre grense for å kunne dispensere uten at det godtgjøres at saken vil medføre kostnader klart ut over normalt på det aktuelle saksfelt. Da det ikke var anført noen forhold som skulle tilsi at saken kostnadsmessig vil atskille seg vesentlig fra gjennomsnittssaker om daglig omsorg og samværsrett ble søknaden ikke innvilget.

Usikre formuesposter som saksanlegg gjelder skal ikke medregnes ved avgjørelse av søknad om fri sakførsel

Skrevet av domstolene 25. mars 2011 - 16:00

Lagmannsrettens fant at tingretten bygget på en uriktig forståelse av loven når den ved avgjørelse av søknad om etterbevilling av fri sakførsel tok med i betraktning den økonomiske kompensasjon søker var tilkjent ved dom som ennå ikke er rettskraftig, og opphevet tingrettens beslutning om å avslå fri rettshjelp.

Sakskostnader med kr 140 000 ved to rettssaker ansett ikke å være så høye at det ble dispensert fra inntektesgrense for fri rettshjelp, ved overskridelse med kr 90 000

Skrevet av domstolene 22. desember 2010 - 16:00

Søknad om fri sakførsel om barnefordeling og økonomisk oppgjør etter avsluttet samboerforhold ble avslått på grunn av overskridelse av inntektsgrense for fri rettshjelp (med ca. kr 90 000). Dersom utgiftene til juridisk bistand blir betydelige i forhold til søkerens økonomiske situasjon kan fri sakførsel innvilges selv om de økonomiske vilkår for fri rettshjelp ikke er oppfylt, men kr 140 000 i aktuelle sakskostnader ble ikke ansett tilstrekkelig (unormalt) høye til å kunne dispensere.

Rundskriv G-12/05 fra Justis- og Politidepartementet

1.1.2006 trådte omfattende endringer i regelverket for fri rettshjelp i kraft.

1 INNLEDNING
2 GENERELLE BESTEMMELSER
2.1 LOVENS FORMÅL
2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE KARAKTER
2.2.1 Generelt
2.2.2 Oppnevning av forsvarer eller bistandsadvokat etter straffeprosessloven
2.2.3 Private forsikringer som omfatter rettshjelp
2.2.4 Forvaltningsloven § 36
2.2.5 Etablerte offentlige service- og rådgivingskontorer
2.2.6 Det offentliges opplysnings- og veiledningsplikt
2.2.7 Medlemskap i foreninger og lag
2.3 HVEM KAN GI FRI RETTSHJELP OG ORIENTERINGSPLIKTEN
2.4 HVEM KAN FÅ FRI RETTSHJELP
2.5 OM SØKNADEN
2.6 HVEM KAN INNVILGE FRI RETTSHJELP
2.6.1 Fritt rettsråd
2.6.2 Fri sakførsel og fritak for rettsgebyr
2.6.3. Fylkesnemndas og fylkesmannens kompetanse i barnevernssaker
2.7 ETTERBEVILLING AV FRI RETTSHJELP
2.8 GODTGJØRING OG FORBUD MOT EKSTRA BETALING
2.9 BOSTEDSFORBEHOLD
2.10 REFUSJON AV DET OFFENTLIGES UTGIFTER
2.11 ADGANGEN TIL Å TREKKE TILBAKE BEVILLING TIL FRI RETTSHJELP
2.12 KLAGE OG ANKE
3 ØKONOMISKE VILKÅR
3.1 GRUNNLAGET FOR VURDERINGEN AV OM DE ØKONOMISKE VILKÅRENE ER OPPFYLT
3.1.1 Bruttoinntekt
3.1.2 Beregningsgrunnlaget
3.2 ØKONOMISK IDENTIFIKASJON
3.3 TIDSPUNKTET FOR VURDERINGEN AV OM DE ØKONOMISKE VILKÅRENE ER OPPFYLT
3.4 DISPENSASJON FRA INNTEKTS- OG FORMUESGRENSENE
4 EGENANDEL
4.1 HVEM SKAL BETALE EGENANDEL
4.2 BEREGNING AV EGENANDEL
4.3 BETALING AV EGENANDEL
5 FRITT RETTSRÅD
5.1 REGLENES VIRKEOMRÅDE
5.2 INNHOLDET AV FRITT RETTSRÅDSYTELSEN
5.2.1 Bistand fra advokat
5.2.2 Egne utgifter
5.2.3 Ikke-juridisk bistand
5.2.4 Rettspolitisk arbeid
5.3 FRITT RETTSRÅD I PRIORITERTE SAKER UTEN ØKONOMISK BEHOVSPRØVING
5.4 FRITT RETTSRÅD I PRIORITERTE SAKER MED ØKONOMISK BEHOVSPRØVING
5.4.1 Generelt
5.4.2 De enkelte sakstypene
5.5 SAKLIG DISPENSASJON I UPRIORITERTE FRITT RETTSRÅDSSAKER
5.5.1 Generelt
5.5.2 Aktuelle sakstyper
5.6 INNVILGELSE OG SALÆRFASTSETTING
5.7 OMGJØRING
6 FRI SAKFØRSEL OG FRITAK FOR RETTSGEBYR
6.1 REGLENES VIRKEOMRÅDE
6.2 HVA FRI SAKFØRSEL OG FRITAK FOR RETTSGEBYR OMFATTER
6.2.1 Salær til prosessfullmektig
6.2.2 Behandlingsgebyr og sideutgifter
6.2.3 Rettergangsskritt ved annen domstol
6.2.4 Sakkyndige
6.2.5 Partens egne utgifter
6.2.6 Utgifter til anke
6.2.7 Rettspolitisk arbeid
6.2.8 Bistand til å få gjennomført dommen m.v
6.2.9 Spesielt om fritak for rettsgebyr
6.3 FRI SAKFØRSEL I PRIORITERTE SAKER UTEN ØKONOMISK BEHOVSPRØVING
6.4 FRI SAKFØRSEL I PRIORITERTE SAKER MED ØKONOMISK BEHOVSPRØVING
6.4.1 Generelt
6.4.2 De enkelte sakstyper
6.5 SAKLIG DISPENSASJON I UPRIORITERTE FRI SAKFØRSELSSAKER
6.5.1 Generelt
6.5.2 Aktuelle sakstyper
6.6 IKKE URIMELIG AT DET OFFENTLIGE YTER FRI RETTSHJELP
6.7 SALÆRFASTSETTING
7 SAKSOMKOSTNINGER
7.1 SAKSOMKOSTNINGER TIL MOTPARTEN
7.2 SAKSOMKOSTNINGER TIL DET OFFENTLIGE OG MELDINGER TIL SKATTEFOGDENE
7.3 ETTERGIVELSE AV SAKSOMKOSTNINGER TIL DET OFFENTLIGE
8 INTERNASJONAL FRI RETTSHJELP
8.1 KONVENSJONER
8.2 RETTSHJELP TIL UTLENDINGER I NORGE
8.3 RETTSHJELP TIL NORSKE BORGERE I UTLANDET
8.4 BARNEBORTFØRINGSSAKER
8.4.1 Anmodning til Norge om tilbakelevering til utlandet
8.4.2 Anmodning fra Norge om tilbakelevering fra utlandet
Abonner på Fri rettshjelp RSS