Du er her

Bostedsforbehold ved fri rettshjelp

Nike Blazer Mid Rebel, Nike White Blazer Mid cheapnikeselected
jerseycheapforsale jerseycheapforsale.com

Etter rettshjelpsloven § 3 tredje ledd dekker ikke det offentlige merutgifter som følge av at det i saker for domstolene er valgt advokat med kontor utenfor rettskretsen. I andre saker betales ikke merutgifter som følge av at det er valgt en advokat eller rettshjelper utenfor rimelig nærhet av rettshjelpsmottakerens bopel eller oppholdssted. Reglene om bostedsforbehold gjelder fri rettshjelp generelt dvs. også i saker hvor fri sakførsel eller fritt rettsråd gis uten behovsprøving.

Den salærfastsettende myndighet kan etter søknad oppheve bostedsforbeholdet, jf. rettshjelpsloven § 3 siste ledd og salærforskriften § 9 tredje ledd. Søknad om opphevelse av bostedsforbeholdet skal som hovedregel fremmes før bistanden ytes, jf. salærforskriften § 9 fjerde ledd. Da bostedsforbeholdet innebærer at det kan påløpe ekstra utgifter for klienten, er det viktig at advokaten så snart som mulig undersøker om avstanden rammes av bostedsforbeholdet. Er advokaten i tvil om han har kontor i rimelig nærhet av rettshjelpmottakerens bopel eller oppholdssted, skal dette tas opp med den salærfastsettende myndighet. I saker for domstolen skal retten vurdere opphevelse av bostedsforbeholdet ved oppnevning av prosessfullmektig. Dette gjelder også i de tilfellene hvor det er fylkesmannen som har kompetanse til å innvilge fri sakførsel.

Ved vurderingen av om bostedsforbeholdet skal oppheves må det foretas en skjønnsmessig vurdering. For nærmere detaljer vises det til salærforskriften pkt. 9.2 og 9.3 om opphevelse av bostedsforbeholdet.