Du er her

Klage og anke over vedtak om fri rettshjelp

Nike Blazer Mid Rebel, Nike White Blazer Mid cheapnikeselected
jerseycheapforsale jerseycheapforsale.com

Forvaltningsloven og dens klageregler får anvendelse for alle vedtak som er truffet av et forvaltningsorgan. Rettshjelpsloven § 26 har selvstendig betydning for de vedtakene som er truffet av domstolene og Trygderetten. Også klage over vedtak fra disse organene, skal behandles etter reglene i forvaltningsloven kap. VI.

Enkeltvedtak i rettshjelpssaker kan påklages, jf. forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker. Justisdepartementet er klageinstans for alle vedtak som ikke er truffet av en domstol, jf. § 27. Justisdepartementet har delegert denne kompetansen til Statens sivilrettsforvaltning (tidligere Justissekretariatene), jf. rundskriv G-06/2006. Når søkeren ikke får fullt medhold, skal han gjøres oppmerksom på klageadgangen og klagefristen.

Klage over domstolens avgjørelser etter rettshjelpsloven er gjenstand for anke, jf. rettshjelpsloven § 27 og salærforskriften § 13 første ledd.