Du er her

Klage og anke over vedtak om fri rettshjelp

Forvaltningsloven og dens klageregler får anvendelse for alle vedtak som er truffet av et forvaltningsorgan. Rettshjelpsloven § 26 har selvstendig betydning for de vedtakene som er truffet av domstolene og Trygderetten. Også klage over vedtak fra disse organene, skal behandles etter reglene i forvaltningsloven kap. VI.

Enkeltvedtak i rettshjelpssaker kan påklages, jf. forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker. Justisdepartementet er klageinstans for alle vedtak som ikke er truffet av en domstol, jf. § 27. Justisdepartementet har delegert denne kompetansen til Statens sivilrettsforvaltning (tidligere Justissekretariatene), jf. rundskriv G-06/2006. Når søkeren ikke får fullt medhold, skal han gjøres oppmerksom på klageadgangen og klagefristen.

Klage over domstolens avgjørelser etter rettshjelpsloven er gjenstand for anke, jf. rettshjelpsloven § 27 og salærforskriften § 13 første ledd.