Du er her

Hvem kan få fri rettshjelp?

Nike Blazer Mid Rebel, Nike White Blazer Mid cheapnikeselected
jerseycheapforsale jerseycheapforsale.com

Etter rettshjelpsloven § 4 første ledd skal fri rettshjelp normalt kun gis til fysiske personer.

Når særlige grunner taler for det, kan fri rettshjelp også gis til ideelle sammenslutninger, herunder sammenslutninger bestående av personer med minoritets- bakgrunn. Sammenslutninger som vil kunne omfattes av denne unntaksbestemmelsen er foreninger, organisasjoner, stiftelser og selskaper med ideelt formål. Mindre organiserte grupper som ikke kan betegnes som en sammenslutning faller utenfor begrepet ideell sammenslutning. Personer som hører til slike grupper henvises til å søke fri rettshjelp enkeltvis.

Det skal føres en restriktiv praksis ved vurderingen av om ideelle sammenslutninger skal innvilges fri rettshjelp. Begrunnelsen for dette er at det ofte vil være flere personer å dele utgiftene på, eller at det er naturlig at utgiftene til rettshjelp inngår som en del av utgiftspostene til sammenslutningens virksomhet.

Hvis det skal innvilges fri rettshjelp til en ideell sammenslutning, må det foreligge spesielle omstendigheter knyttet til selve sammenslutningen som tilsier at fri rettshjelp bør innvilges. Det bør i tillegg ikke være mulig/rimelig å fordele utgiftene på det enkelte medlem. Det må videre legges vekt på om saken har betydelig prinsipiell interesse eller om den vil ha avgjørende betydning for sammenslutningens økonomi. Det kan f.eks. være rimelig å innvilge fri rettshjelp til små ressurssvake interesseorganisasjoner med ideelt
formål.

Etter § 18 første ledd annet punktum kan Høyesterett, hvis særlige grunner foreligger, innvilge fri sakførsel også til andre enn fysiske personer.