Du er her

Søknad om fri rettshjelp

Nike Blazer Mid Rebel, Nike White Blazer Mid cheapnikeselected
jerseycheapforsale jerseycheapforsale.com

I rettshjelpssaker som avgjøres av fylkesmannen sendes søknaden som hovedregel til fylkesmannen i det fylket søker har bopel eller oppholder seg over noe tid. Adressen som er oppgitt i Folkeregisteret er således ikke avgjørende for hvor søknaden skal sendes. Søknad om fri rettshjelp i utlandet skal imidlertid alltid sendes til fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette gjelder søknader om bistand både i sivile og straffesaker, herunder i alle barnebortføringssaker uavhengig av hvor bistanden ytes. I rettshjelpssaker som avgjøres av domstol eller spesielle forvaltningsorgan sendes søknaden til den domstol eller det forvaltningsorgan som skal behandle eller behandler den materielle saken.

En søknad om fri rettshjelp skal inneholde opplysninger om hva saken gjelder og hvilken form for bistand det søkes om. Søknaden må gi utfyllende opplysninger om søkerens og eventuelt andres økonomiske stilling, jf. pkt. 3.1 og 3.2. Egenerklæringsskjema skal alltid fylles ut og vedlegges søknaden. Dersom søknaden fremmes av en advokat, må denne medunderskrive erklæringen.

Innvilgende myndighet bør returnere søknaden eller be om ytterligere opplysninger dersom egenandelsskjemaet ikke er korrekt og fullstendig utfylt. Tilsvarende gjelder dersom saken ellers er så mangelfullt opplyst at det ikke er mulig å foreta en forsvarlig saksbehandling.

En søknad om fri rettshjelp må gi en kort, men fullstendig fremstilling av saken. Ved søknad om fri sakførsel må det også redegjøres for hvilken domstol saken er eller vil bli reist for, hva påstanden går ut på og de viktigste bevis som skal føres. Hvis saken må behandles i forliksrådet, skal søknad om fri sakførsel ikke fremmes før saken har vært behandlet der. Forliksklagen med påskrift om utfallet må legges ved. Er saken reist for domstolen, må det vedlegges kopi av stevningen og av eventuelle tilsvar og senere prosesskriv. Gjelder søknaden en ankesak, må domsutskrift fra underinstansen og kopi av ankeerklæringen og eventuelt anketilsvar vedlegges. Er det utarbeidet utdrag, bør et eksemplar legges ved. I de saker der det trengs samtykke for å fremme saken (jf. tvisteloven § 29-13 og 30-4 ), må dette spørsmålet være avgjort før det blir søkt om fri sakførsel. Søkeren bør dessuten opplyse hvem han ønsker oppnevnt til å føre saken for seg.

Dersom det søkes etterbevilling av fri sakførsel, må det legges ved kopi av dom eller eventuell kjennelse.

Dersom det er aktuelt å søke om dekning av andre utgifter enn de som faller inn under en bevilling til fri sakførsel, jf. § 22 første ledd, bør dette skje så snart som mulig.

Når fylkesmannen har avgjort en søknad om fri sakførsel, sender han melding om utfallet til søker eller søkers advokat og vedkommende domstol. Dersom søknaden avslås, må det gis en begrunnelse for dette med henvisning til hvilke betingelser som ikke anses oppfylt. Begrunnelsen må skrives på eget ark og bare sendes parten, slik at ikke domstolen og motparten blir kjent med denne. Dersom fri sakførsel blir innvilget, skal det oppnevnes prosessfullmektig for parten, jf. § 21.