Du er her

Rettshjelplovens subsidiære karakter

Nike Blazer Mid Rebel, Nike White Blazer Mid cheapnikeselected
jerseycheapforsale jerseycheapforsale.com

2.2.1 Generelt

I tillegg til at rettshjelp bare er aktuell når søker ikke kan ivareta egne interesser, jf. § 1 fastslår rettshjelpsloven § 5 første ledd en generell bestemmelse om lovens subsidiære karakter. Bestemmelsen synliggjør at loven er subsidiær i forhold til alle andre ordninger som dekker eller erstatter juridisk bistand. De angitte sakstypene er ikke ment å være uttømmende, men angir bare de mest praktiske alternativene for hvilke andre ordninger som må tas i betraktning før det kan bli aktuelt med fri rettshjelp.

Det bemerkes at lovens subsidiære karakter etter gjeldende regelverk skal praktiseres absolutt. Kan utgiftene til rettshjelp dekkes under andre ordninger eller man kan få gratis juridisk bistand fra andre, vil utgiftene ikke kunne dekkes under rettshjelpsloven. Unntak gjelder for dekning av utgifter til klage i utlendingssak etter rettshjelpsloven § 11 første ledd nr. 1, se pkt. 2.2.4 om forvaltningsloven § 36.

Lovens § 5 annet ledd presiserer at hvor andre ordninger bare delvis dekker søkerens rettshjelpsutgifter eller rettshjelpsbehov, kan de overskytende utgiftene søkes dekket etter rettshjelpslovens ordinære regler. Det samme vil gjelde eventuelle egenandeler, for eksempel ved bruk av rettshjelpsforsikring. At overskytende utgifter kan dekkes ”etter denne lov” innebærer at kravene til søkerens økonomiske forhold, sakens art osv., som ellers gjelder i rettshjelpsloven, må være oppfylt.

2.2.2 Oppnevning av forsvarer eller bistandsadvokat etter straffeprosessloven

Straffeprosessloven kap. 9 har regler om oppnevning av forsvarer på det offentliges bekostning i saker om idømming av straff. I tillegg til den ubetingede rett til forsvarer siktede har i enkelte slike saker, gir straffeprosessloven § 100 annet ledd adgang til å få oppnevnt forsvarer dersom ”særlige grunner taler for det”. Det følger av rettshjelpsloven § 5 at straffeprosesslovens regler om forsvareroppnevning på det offentliges bekostning skal være uttømmende mht. den offentlige støtte til advokatbistand i slike saker. Likeledes er straffeprosessloven kap. 9 a om fornærmedes rett til bistandsadvokat uttømmende, for så vidt gjelder rett til bistand i saksforhold som omtalt i lovens § 107 a. I saker hvor det ikke er funnet nødvendig med forsvarer eller bistandsadvokat etter disse ordningene, vil heller ikke rettshjelpsloven kunne dekke slike utgifter.

Når det gjelder saker om fullbyrding av straff anses normalt det offentliges opplysnings- og veiledningsplikt å gi tilstrekkelig bistand, jf pkt. 2.2.6. For øvrig vises det til pkt. 5.5 om fritt rettsråd i enkelte saker som relaterer seg til idømming og fullbyrding av straff.

2.2.3 Private forsikringer som omfatter rettshjelp

Loven er subsidiær i de tilfellene der det faktisk har vært tegnet en forsikring som dekker det aktuelle saksområdet.

Utgifter utover det som dekkes av rettshjelpsforsikringen kan søkes dekket etter rettshjelpsloven, jf. § 5 annet ledd. I slike tilfeller vil utbetalingen fra forsikringsselskapet komme til fradrag i advokatens salærregning slik at det er det overskytende beløp som kan søkes dekket etter rettshjelpsloven.

Advokaten må i disse sakene som i andre rettshjelpssaker fakturere etter den offentlige salærsats. Dette gjelder både hvor det søkes om fri rettshjelp i forkant og hvor det søkes om etterbevilling. I sistnevnte tilfelle må advokaten opplyse hvor mange timer som søkes dekket som fri rettshjelp.

Forsikringsegenandelen kan også i utgangspunktet dekkes dersom de alminnelige vilkår for fri rettshjelp er til stede, jf. § 5 annet ledd. Det er den faktiske egenandelen som forsikringsselskapet krever av søkeren som eventuelt kan kreves dekket. Det skal imidlertid på vanlig måte betales egenandel av det beløp som dekkes som fri rettshjelp.

I prioriterte fritt rettsrådssaker vil søker i utgangspunktet falle inn under bestemmelsen og således være berettiget til dekning av forsikringsegenandelen. Når det gjelder bistand utover forsikringsegenandelen skal det føres en meget restriktiv praksis, idet slik bistand sjeldent vil være nødvendig, jf. § 1 og § 14 første ledd. Dette idet forsikringen som regel anses å dekke nødvendig bistand i saken.

Tilsvarende skal det føres en restriktiv praksis i prioriterte fri sakførselssaker. Dersom det vil være særlig urimelig å avskjære forsikringstaker fra muligheten for å få dekket forsikringsegenandelen, kan imidlertid denne i unntakstilfelle dekkes helt eller delvis.

Det skal videre føres en restriktiv praksis når det gjelder dekning av forsikringsegenandeler både i uprioriterte fritt rettsråds- og fri sakførselssaker. Dette idet vedkommende normalt må anses å ha tilstrekkelige egne midler til å dekke en egenandel av normal størrelse.

2.2.4 Forvaltningsloven § 36

Offentlig fri rettshjelp er som hovedregel subsidiær i forhold til dekning av saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36. Denne bestemmelsen gir som utgangspunkt en part som har fått et vedtak endret til gunst for seg, rett til dekning av de saksomkostninger som har vært nødvendig for å endre vedtaket, forutsatt at disse er vesentlige. Omkostningene kan omfatte både advokatsalær og andre utgifter, men det må dreie seg om reelle utgifter for parten.

Når det gjelder klage i utlendingssaker som nevnt i rettshjelpsloven § 11 første ledd nr. 1 har utlendingen en utbetinget rett til fritt rettsråd uten behovsprøving. Dette gjelder til og med ordinær klagebehandling i Utlendingsnemnda. Bistanden i klagesaken betales enten med en stykkpris eller ved skjønnsmessig salærfastsetting, jf. stykkprisforskriften § 5 annet ledd nr. 1 og § 5 siste ledd.

I prinsippet gjelder forvaltningsloven § 36 i saker der klageren har krav på fritt rettsråd etter rettshjelpsloven § 11 første ledd nr. 1. Utlendingen skal imidlertid ikke ha dobbeltdekning for sine kostnader ved å få dekket samme poster både etter forvaltningsloven § 36 og etter ordningen med fritt rettsråd. Vedkommende må derfor velge hvilken ordning han eller hun ønsker dekning etter.

Vedkommende kan avstå fra å benytte rettshjelpslovens ordning med fritt rettsråd og i stedet kreve saksomkostningene dekket etter forvaltningsloven § 36. Ordningen med fritt rettsråd er kun et tilbud til parten, og det foreligger ingen plikt til å benytte seg av ordningen. Velger imidlertid parten dekning etter rettshjelpssystemet, kommer rettshjelpsloven § 3 annet ledd til anvendelse. Denne bestemmelsen avskjærer advokaten fra å kreve eller motta ytterligere vederlag fra klienten. I forhold til forvaltningsloven § 36 har dermed ikke klienten slike faktiske utgifter som kan kreves erstattet etter bestemmelsen.

Dersom klienten først velger dekning etter rettshjelpsloven, gjelder denne ordningen uttømmende, og det kan ikke i tillegg kreves dekning etter forvaltningsloven § 36. Vedkommende står i prinsippet fritt til å velge dekningssystem helt frem til klagesaken er endelig avgjort. Klienten må imidlertid anses å ha tatt et valg idet advokaten har utført oppdraget og sendt inn salæroppgaven til fylkesmannen.

I de tilfeller hvor klienten velger dekning etter forvaltningsloven § 36, og forvaltningsorganet bare finner at en del av saksomkostningene er vesentlige og nødvendige for å få endret vedtaket, er det ikke anledning for parten til få innvilget de resterende kostnader gjennom rettshjelpsordningen.

Rettshjelpslovens § 5 er ikke til hinder for at det i forkant av klage- eller ankebehandlingen kan gis fritt rettsråd i klagesaker til NAV klage- og ankeenheter, jf. lovens § 11 annet ledd nr. 7, ved fri sakførsel for å anke til Trygderetten, jf. § 17 første ledd og ved klage i sak om voldsoffererstatning, jf. § 11 annet ledd nr. 6. En søknad om fri rettshjelp kan innvilges også før den aktuelle klage- eller ankesaken er ferdig behandlet, herunder før det er tatt stilling til spørsmål om dekning av saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36 eller lov om anke til Trygderetten § 25. Idet fri rettshjelp er subsidiær i forhold til dekning av saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36 og lov om anke til Trygderetten § 25 må imidlertid en slik rettshjelpsbevilling anses som ”foreløpig”. Dette innebærer at det beløp som eventuelt
er utbetalt som fri rettshjelp skal tilbakebetales dersom søker får medhold i klagesaken og dekket saksomkostningene etter forvaltningsloven § 36 eller lov om anke til Trygderetten § 25.

2.2.5 Etablerte offentlige service- og rådgivingskontorer

På områder hvor det er etablert offentlige service- og rådgivingskontorer for å ivareta publikums behov for bistand på et spesielt saksfelt, forutsettes det at disse benyttes før det eventuelt søkes om fri rettshjelp. Publikum kan ikke få dekning for utgifter til advokat som et alternativ til veiledning fra slike kontorer. Forbrukerkontorene er typiske eksempler på kontorer som har til oppgave å gi publikum rettsråd m.v.

2.2.6 Det offentliges opplysnings- og veiledningsplikt

Så fremt behovet for juridisk bistand faller inn under det som må antas å omfattes av en plikt for det offentlige til å yte bistand, vil ikke rettshjelpsloven dekke utgifter som er påløpt ved å få denne bistand annet steds fra. Fri rettshjelp er ikke et alternativ til å benytte seg av den offentlige veilednings- og opplysningsplikt. Hvor søker er særlig ressurssvak eller befinner seg i en tvangssituasjon, kan det unntaksvis gis fri rettshjelp også på områder hvor det offentlige i utgangspunktet har opplysnings- og veiledningsplikt. I de fleste sakene om fullbyrding av straff vil politi- og påtalemyndighet samt fengselsmyndighetene kunne gi tilstrekkelig og nødvendig veiledning, slik at advokatbistand i forbindelse med slike saker ikke kan sies å være nødvendig. Dette gjelder bl.a. spørsmål om soningssted og vilkår for soningen. Se imidlertid pkt. 5.5 om fritt rettsråd i enkelte saker som relaterer seg til fullbyrding av straff.

2.2.7 Medlemskap i foreninger og lag

Mange fagforeninger og interesseorganisasjoner m.v. bistår medlemmer med juridisk bistand innen spesielle felt. Dette gjelder for eksempel i saker som relaterer seg til arbeidsliv, bolig og bil. Muligheten for bistand fra aktuelle foreninger og lag skal være utprøvd før det er aktuelt med bistand etter rettshjelpsloven.