Du er her

fri sakførsel

Fri sakførsel kan ikke avslås som urimelig med grunnlag i tvil om de økonomiske vilkår reelt sett er oppfylt

Skrevet av domstolene 10. april 2014 - 16:00

Saken gjelder anke over beslutning om avslag på fri sakførsel.

A søkte 25. februar 2014 om fri sakførsel i sak om fast bosted og samvær etter barneloven. Follo tingrett, ved forberedende dommer, avslo 14. mars 2014 søknaden.

A har rettidig anket beslutningen. Det er sammenfatningsvis anført at det er feil rettsanvendelse fra tingrettens side å nekte fri sakførsel med hjemmel i rettshjelploven § 16 siste ledd, og at ankende part fyller de økonomiske vilkårene for å innvilges fri sakførsel etter § 16 andre ledd. Det er nedlagt slik påstand:

Bevilling til fri sakførsel gjelder (som hovedregel) fra og med stevning eller tilsvar

Skrevet av domstolene 3. mars 2014 - 16:00

Tingrettens avslag på søknad om fri rettshjelp ble opphevet på grunn av feil forståelse av salærforskriften § 3.
Samtidig med stevning ble det varslet om søknad om fri sakførsel. Søknaden kom ca 6 uker senere etter at parten hadde byttet prosesfullmektig.
§ 3 første ledd kan ikke forstås slik at den er til hinder for å dekke arbeid før bevilling blir gitt. Hovedregelen om at oppnevningen gjelder arbeid fra stevning eller tilsvar må gjelde.

Ved oppløsning av samboerforhold er økonomiske problemstillinger prioritert for fri rettshjelp tilsvarende som ved oppløsning av ekteskap

Skrevet av domstolene 23. januar 2014 - 16:00

Høyestretts ankeutvalg uttalte at rettshjelploven § 11 andre ledd nr. 2 gir hjemmel for å innvilge fri sakførsel i sak som gjelder krav mot tidligere samboer om godtgjørelse for bruken av søkerens andel av tidligere felles bolig etter samlivsbruddet, forutsatt at vilkårene i rettshjelpsloven § 16 fjerde ledd er oppfylt.

Abonner på RSS - fri sakførsel